فرم درخواست ویزای اروپا

  1 اطلاعات فردی

  اطلاعات شخصی متقاضی

  اطلاعات شغلی

  2 اطلاعات تماس

  آدرس منزل

  3 مدارک

  اطلاعات مربوط به گذرنامه

  اطلاعات مربوط به انگشتنگاری

  4 Travel data

  اطلاعات مربوط به سفر

  اطلاعات مربوط به اقامت سایر کشورها

  میزبانی در مقصد

  5 هزینه های سفر

  هزینه های سفر و اقامت

  چگونگی پوشش هزینه ها در طول سفر :
  نوع پرداخت هزینه